Šamanův letní tábor

CTH 2004

Řekové

Námětem letošní celotáborové hry je starověké Řecko 600 – 337 před naším letopočtem.

Starověké Řecko tvořily samostatné městské státy, každý měl vlastní zákony a zvyky. V Řecku tak vznikla nová společnost s novými ideály.

Městský stát (polis) se většinou rozkládal na rovné pláni obklopené horami, které městu zajišťovaly přirozenou ochranu a hranice. Obyvatelé budovali kolem měst vysoké silné zdi. Na vyvýšeném místě stála Akropolis (opevněné místo se svatyní, palácem apod.). Středu každého města byla Agora, náměstí určené pro shromáždění lidu a trhy. Za nejvýznamnější městské státy se považovaly Athény a Sparta. Existovala však i jiná města, např. Korint, Chalkida, Miler, Smyrna a Eretria, každé s vlastním způsobem života, zvyky a vládami. Městské státy se rozpínaly a vytvářely kolonie na sever od Černého moře, v Kyrenaice na pobřeží Afriky (Libye), na Sicílii, v jižní Itálii a dál až na jižní pobřeží Francie a Španělska. Řecké městské státy mezi sebou hodně soupeřily.

Athény, Sparta a další městské státy se spojily, aby odrazily perské útoky trvající 60 let, a nakonec definitivně zvítězily v bitvách u Marathonu (490 př. N. L.) A u ostrova Salamis (480 př.n.l.). Přesto v roce 431 př.n.l. zahájily mezi sebou 25 let trvající peloponéskou válku, kterou vyvolaly vzrůstající obavy Sparty z nárůstu athénské moci. Proto se řecká města nikdy nesloučila do jednoho státu. Tato nejednotnost pravděpodobně napomohla Filipu II Makedónskému, otci Alexandra Velikého, při porážce řeckých vojsk (338 př.n.l.)

Athény a Sparta měli odlišné náboženství i způsob života. Athény byly rušným kosmopolitním obchodním centrem proslulým veřejnými debatami, a rozhodováním. Pro celý svět představovaly také středisko nových idejí a obchodu. Athény dosáhly svého významu díky prosperitě. Panovník ve Spartě ustavil velmi přísná pravidla a vojenskou společnost. Sparta ohrožovala athénské vůdce svou dobře vycvičenou a mnohem silnější armádou. V Athénách se pod vládou Kleisthena (kolem r. 500 př.n.l.) a Perikla (kolem r. 460 př.n.l.) zrodila demokracie. Hlasovací právo měli svobodní občané, nikoliv však ženy, cizinci a otroci. Do roku 400 př. N. L. byly Athény velmocí, ovládaly moře a mnoho kolonií v zahraničí. Další města platila Athénám poplatky za ochranu a obchodní výhody. Athénští státníci, vojáci, spisovatelé, architekti, filozofové, umělci a matematici měli velký vliv na vytvoření tzv. klasické řecké kultury se podílela i jiná města, např. Korint, Théby, Samos a Byzantion. Byla však menší než Athény nebo Sparta, musela se často spojovat, aby přežila, a někdy docházelo i ke změně hranic. Každá z těchto měst přispěla určitou měrou k utváření řecké kultury.

Pokusme se spolu s vámi přiblížit se tehdejší dobrodružné době pomocí her, které závěrem tábora vyvrcholí cestou za pokladem.

Při CTH budou mezi sebou soutěžit družiny jednotlivých věkových kategorií. Podmínkou při sestavování družin je, že musí být ze stejného oddílu, který se rozdělí.Složení družin se však během hry již nesmí dále měnit.

Takto složené družiny budou při hře spolu úzce spolupracovat. Neúčast některého člena ( nemoc, předčasný odjezd ) nezbavuje družinu možnosti pokračovat ve hře, jen oslabuje jejich postavení, snižuje možnosti.

Rozhodující pro závěrečnou hru za pokladem bude výchozí postavení. Během tábora se budou hrát různé hry, které se budou bodovat pomocí tehdejšího platidla takzvané stříbrné drachmy. Další možnost získání tohoto platidla, nebo naopak jeho ztráta bude za například dobrý nebo špatný úklid, včasný a pozdní nástup na rozcvičku, porušení táborového řádu a podobně. Vše bude každý den průběžně zaznamenáváno na nástěnce. Každá družina tak bude mít vždy aktuální informaci, jak si právě vdanou dobu stojí oproti ostatním konkurenčním družinám.

Při hrách je nutno vědět, že o úspěchu hry bude rozhodovat vaše strategie, obratnost, rozum , ale a to zvlášť připomínám, a také štěstí.

Dne 16.7. 04 budete dle pořadí postupně vyrážet na závěrečnou hru za pokladem. Na cestě vám budou stát nepřátelé, rozličné úkoly, překážky a nástrahy. Proto družiny, kteří se vydají na cestu později neztrácejí stále naději na celkové vítězství, které jim umožní přednostní volbu dárků a sladkostí. Ani ti, kteří dorazí později, nebo třeba i poslední, nezůstanou u nás ošizeni. Musí však počítat s tím, že poklad bude již úspěšnějšími družinami ochuzen. Nezapomeňte však, že do cíle musíte dorazit v předem určeného časového úseku.

Příjemnou zábavu a šťastný konec přeje vedení tábora.