Šamanův letní tábor

CTH 2008

Starověké Řecko

Možná právě pro své výjimečné bohatství a rozmanitost je antická řecká civilizace tak zajímavým historickým obdobím. V relativně krátkém období poznalo řecko různé formy politicko – společenského uspořádání. V řecku se zrodila ta poezie, která opěvovala hrdinství Homérových postav, i milostná lyrika básnířky Sapfó, tragédie, jenž ovlivnila divadlo celé západní kultury, i filozofie hledající odpověď na otázky o podstatě světa, nejlepší formě vlády i etiky vhodné pro dosažení vnitřního štěstí každého jednotlivce. Tím ale řecké objevy nekončí. Řekové vymysleli dějepisectví, hérodotos poprvé v historii porovnal zvyky a obyčeje svého národa se zvyklostmi Egypťanů, Peršanů a Indů, tedy s národy, s nimiž přišel do styku. Thukydides zjišťoval příčiny pádu athénské moci, aby je navždy uložil do paměti lidstva jako varování, pokud by se jiné mocnosti ocitly v podobné situaci. Kromě toho Řekové vytvořili pravidla vyjednávání a rétoriky, k nimž dodnes představitelé různých národů sahají v čase ohrožení. Díky hippokratově škole zase uměli rozumně využít tehdejší vědomosti o člověku a přírodě. Také z hlediska právnického,sociálního i antropolo-gického prosluli Řekové tím, že vytvořili teorii o svobodě lidí, přestože sami žili ve společnosti, jejíž samozřejmou součástí byli otroci, ale i teorii o nadřazenosti svého národa nad ostatními.

Naší snahou při letošní celotáborové hře je, aby nám paměť minulosti pomohla lépe pochopit mechanismy našeho světa a uvědomit si, do jaké míry jsme my dědici této kultury, abychom se mohli lépe vyrovnat s životními výzvami.

Toho chceme dosáhnout pomocí zábavných her a úkolů tehdejší doby.

Takřka každý den je jako CTH (celotáborová hra) připraven soubor her zaměřených na pohyb, manuální zručnost, nebo rozvíjení intelektu.

Každý táborník si tak bude moci podle momentální nálady a svých schopností vybrat program, který ho bude v daný den bavit a o který bude mít zájem.

PŘI CTH BUDOU MEZI SEBOU SOUTĚŽIT DRUŽINY JEDNOTLIVÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ. PODMÍNKOU PŘI SESTAVOVÁNÍ DRUŽIN JE, ŽE MUSÍ BÝT ZE STEJNÉHO ODDÍLU, KTERÝ SE ROZDĚLÍ.

TAKTO SLOŽENÉ DRUŽINY BUDOU PŘI HŘE SPOLU ÚZCE SPOLUPRACOVAT. NEÚČAST NĚKTERÉHO ČLENA (NEMOC, PŘEDČASNÝ ODJEZD) NEZBAVUJE DRUŽINU MOŽNOSTI POKRAČOVAT VE HŘE.

ROZHODUJÍCÍ PRO ZÁVĚREČNOU HRU BUDE VÝCHOZÍ POSTAVENÍ, KTERÉ DRUŽINY ZÍSKAJÍ PŘI HRANÍ RŮZNÝCH HER, JEŽ SE BUDOU BODOVAT V PRŮBĚHU CELÉHO TÁBORA. VŠE BUDE KAŽDÝ DEN PRŮBĚŽNĚ ZAZNAMENÁVÁNO NA NÁSTĚNCE. KAŽDÁ DRUŽINA TAK BUDE MÍT VŽDY AKTUÁLNÍ INFORMACI, JAK SI PRÁVĚ V DANOU DOBU STOJÍ OPROTI OSTATNÍM KONKURENČNÍM DRUŽINÁM.

PŘI HRÁCH JE NUTNO VĚDĚT, ŽE O ÚSPĚCHU HRY BUDE ROZHODOVAT VAŠE STRATEGIE, OBRATNOST, ROZUM, ALE, A TO ZVLÁŠŤ PŘIPOMÍNÁME, PŘEDEVŠÍM TAKÉ ŠTĚSTÍ.

DNE 12.7. 08 BUDETE DLE POŘADÍ POSTUPNĚ VYRÁŽET NA ZÁVĚREČNOU HRU. NA CESTĚ VÁM BUDOU STÁT NEPŘÁTELÉ, ROZLIČNÉ ÚKOLY, PŘEKÁŽKY A NÁSTRAHY. PROTO DRUŽINY, KTERÉ SE VYDAJÍ NA CESTU POZDĚJI NEZTRÁCEJÍ STÁLE NADĚJI NA CELKOVÉ VÍTĚZSTVÍ, KTERÉ JIM UMOŽNÍ PŘEDNOSTNÍ VOLBU DÁRKŮ A SLADKOSTÍ. ANI TI, KTEŘÍ DORAZÍ POZDĚJI, NEBO TŘEBA I POSLEDNÍ, NEZŮSTANOU U NÁS OŠIZENI. MUSÍ VŠAK POČÍTAT S TÍM, ŽE JIŽ BYLI PŘED NIMI TI ÚSPĚŠNĚJŠÍ.

PŘÍJEMNOU ZÁBAVU A ŠŤASTNÝ KONEC PŘEJE CELÝ NÁŠ KOLEKTIV.